Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millor

Ens movem per unes organitzacions conscients, formades per persones plenes que contribueixen a fer el millor món possible.

Introducció

La Fundació Factor Humà presenta al 2021 una nova declaració que resumeix i concreta la nostra proposta de valor i, en coherència amb el nostre passat, l’adapta als moments presents, amb una visió situada en el futur desitjable i sostenible.

El Manifest és el resultat d’un procés de reflexió participatiu i expert, que ha conjugat criteris de persones i institucions de referència i que ens ha de fer de brúixola de les nostres actuacions. També vol inspirar l’acció de tots els nostres stakeholders i, particularment, de les nostres organitzacions associades.

Amb ell renovem el compromís d’aportar valor a la societat amb totes les eines disponibles i en bàsics essencials, que cal entendre de forma integrada i transversal: “les organitzacions conscients”, “les persones plenes” i “el millor món possible”. Cadascun es defineix per un conjunt de principis i valors.


EIX 1: ORGANITZACIÓ CONSCIENT

 


A la Fundació Factor Humà promovem un model d’organitzacions amb consciència que són capaces de construir un món millor i que fan possible la plenitud de les persones.

Sis principis inspiradors defineixen les organitzacions conscients i la manera com hi volem incidir:


1. Decisions que són coherents amb el propòsit i els valors.

Les organitzacions conscients estan regides per (i decideixen i actuen segons) uns propòsits i valors que són transcendents i que van més enllà de l’afany de benefici.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorAjudem les organitzacions a identificar propòsits i valors que vagin més enllà de l’àmbit declaratiu. Donem rellevància pública a les iniciatives que poden inspirar a d’altres agents.


2. Les persones són l’organització i l’organització són les persones.

Les organitzacions conscients creen cultures i entorns on totes les persones que hi tenen a veure (equips, clients o qualsevol altre grup d’interès intern o extern) poden relacionar-se, intercanviar, aprendre i col·laborar de manera recíprocament beneficiosa.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorOferim les eines i els criteris que ajuden les organitzacions a actuar amb major consciència del paper central de les persones i de les cultures internes i externes.


3. Lideratges que són referents i autèntics.

Les organitzacions conscients promouen els lideratges conscients. Les persones en rol de lideratge són aquelles que, independentment del seu nivell jeràrquic, actuen des de la humilitat, l’exemplaritat, l’honradesa i la lleialtat. Ambicionen l’aprofitament eficient dels recursos disponibles i treballen per empoderar a qui les envolta. A la vegada, les organitzacions conscients també fan de referents inspiradors per a la societat en conjunt.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorIdentifiquem i promovem lideratges interns i busquem i difonem referents que inspirin la societat i les altres organitzacions.


4. Sostenibilitats amb mirada àmplia i a llarg termini.

Les organitzacions conscients actuen motivades per una voluntat de permanència i de compromís amb la societat. Saben la importància dels ecosistemes en què operen i tenen cura de l’impacte social, econòmic i ambiental de totes les seves accions a llarg termini.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorAjudem les organitzacions a esdevenir més conscients dels entorns econòmic, social i ambiental en que operen i a prendre decisions més alineades amb la realitat.


5. Evolucionar fent evolucionar.

Les organitzacions conscients se senten part d’un sistema i dependents de la fortalesa del mateix sistema. Des d’una actitud oposada a la voràgine i a l’acceleració sense sentit, promouen evolucions i canvis que porten a tothom a gaudir de més oportunitats i de major benestar.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorAjudem les organitzacions a adquirir els valors i actituds necessàries per ajudar a evolucionar fent que l’entorn també evolucioni.


6. Voluntat d’influir per transformar la societat.

Com a conseqüència de tot l’anterior, les organitzacions conscients són les que estan més a prop d’inspirar el canvi en les altres organitzacions. Marquen la diferència i deixen un rastre de creixement i millora allà on actuen.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorLa Fundació aspira a sembrar i a conrear organitzacions conscients que vulguin liderar la transformació de la societat.


EIX 2: PERSONA PLENA

A la Fundació Factor Humà treballem amb les persones i per a les persones. Ho fem des d’un posicionament humanista i una actitud d’inconformisme constructiu. Volem que tothom pugui gaudir d’una existència més plena de sentit, harmònica i equilibrada, en relació amb la persona, el proïsme i l’entorn.

Tres principis orienten el nostre treball::


7. Major autoconeixement i equilibri personal.

Les persones se senten més plenes quan disposen del temps que els cal per viure, relacionar-se, cuidar-se, conrear-se i desenvolupar-se individualment. Això és, justament, el que les porta a assumir, lliurement i conscientment, responsabilitat en l’evolució i la millora de les pròpies capacitats, de les seves relacions i de l’entorn en què viuen.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorPromovem entorns de treball que permetin l’equilibri, l’autoconeixement, la pròpia cura personal, la col·laboració amb altres persones i l’aprenentatge de les habilitats necessàries.


8. La plenitud descansa en una ètica del bé comú.

Les persones experimenten major plenitud si els criteris que regeixen les seves actuacions superen l’àmbit d’allò “que està manat” i descansen en una ètica del bé comú. És necessari despertar la sensibilitat individual amb el proïsme i creure que el benefici de la comunitat és també el benefici propi.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorAjudem les persones i les organitzacions a adquirir i a conrear un sentit de l’ètica del bé comú. Impulsem i donem a conèixer pràctiques que inspiren confiança, transparència, empatia, gratitud i generositat.


9. Agents de transformació.

Les persones se senten cada cop més implicades i protagonistes de les seves pròpies vides. Volen participar activament en la presa de decisions sobre tot allò que les afecti. Cal ajudar les persones a assolir un paper més actiu en la seva pròpia existència.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorAjudem les persones a empoderar-se i a actuar com a agents de transformació de les seves vides, facilitant eines, exemples i coneixements.


EIX 3: EL MILLOR MÓN POSSIBLE

Des d’una actitud possibilista aspirem a construir un món on totes les persones puguin viure i conviure millor. Ens proposem crear cultures de pau i col·laboració que afavoreixin el compromís de persones i organitzacions amb el medi ambient, la diversitat, la inclusió social, la distribució de la riquesa i la igualtat de drets i oportunitats.

Cinc principis ens ajuden a definir l’ideal del “millor món possible”.


10. Una comunitat per a tothom.

El millor món possible és aquell en què tothom pot avançar i prosperar en conjunt, entenent i respectant que el progrés es presenti a velocitats diferents.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorDefensem un ideal del món com a “comunitat de persones i interessos” que és més poderós que la suma d’interessos aïllats. Els principis d’equitat i justícia prevalen en tots els nostres àmbits d’actuació.


11. El millor món possible és inclusiu.

El respecte a les diversitats, les aliances, el reconeixement de les capacitats diferents i la defensa del dret de totes les persones a tenir un espai i una funció, ajuden a construir un millor món possible.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorAbracem i celebrem la diversitat i la diferència, ja sigui en el terreny de les creences, els pensaments, les funcionalitats físiques i psíquiques, el gènere, l’orientació sexual, l’edat o l’origen geogràfic.


12. Redistribuir la riquesa de manera adequada.

Els principis d’equitat i les polítiques de redistribució de la riquesa i de les oportunitats, ja es practiquin des de l’àmbit públic com el privat, són imprescindibles per assolir un món sostenible, harmònic, equilibrat i inclusiu.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorInspirem els principis d’equitat i redistribució de la riquesa entre tots els agents amb què ens relacionem i en tots els àmbits on estem presents.


13. Un món eco-connectat.

Les persones formem part d’ecosistemes dels que no ens podem desconnectar ni desentendre, si volem seguir habitant el planeta. El repte més gran de l’actualitat és el de mantenir la nostra activitat, l’intercanvi, la connectivitat i les xarxes, sense comprometre el medi en què vivim. Cal una major coordinació entre els països, les empreses i les persones per buscar un ús més eficient dels recursos.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorEn l’esperit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, promovem l’eficiència en la gestió, com a forma d’evitar el malbaratament de recursos escassos, i la coherència i l’harmonia entre les activitats humanes i el medi natural.


14. Diàleg, sensibilitat i empatia fan un món millor i possible.

Les relacions entre les persones i entre les organitzacions han d’estar regides per una voluntat d’enteniment i per la recerca d’un benefici comú. El progrés dels uns i dels altres no és factible, ni legítim, quan es produeix a expenses del benestar de tercers.

Manifest Factor Humà. Organitzacions i persones per a un món millorPromovem les actituds i els comportaments basats en l’enteniment, el diàleg i la col·laboració, fins i tot allà on es produeixin conflictes legítims.


Dues dimensions transversals

Les relacions entre les organitzacions conscients, les persones plenes i el millor món possible es produeixen, també, gràcies a factors com:


⦁ Processos de transformació simultanis i cooperatius.

Els tres eixos anteriors busquen transformacions concretes. Però cap dels tres té sentit si no és per recolzar els altres. Creiem en les “organitzacions conscients i persones plenes que construeixen el millor món possible”. El valor de la cooperació és imprescindible per a la transformació.


⦁ Treball en xarxa.

El focus de la nostra activitat és el d’ajudar les organitzacions i les persones que volen generar un canvi en el món. Només ho podem fer a partir de relacions de confiança que cal seguir construint, és a dir, a partir de fer xarxa.Presentació del nou Manifest Factor Humà

En el marc de l'acte de lliurament dels Premis Factor Humà 2021 es va presentar el nou Manifest Factor Humà, un document renovat després de vuit anys de la seva primera posada en escena, i que suposa tot un posicionament de la Fundació en l'escenari postpandèmic que s'acosta. Per desenvolupar-lo, Manel del Castillo, president de la Fundació, va explicar que tres són els eixos que formen la columna vertebral d'aquest projecte: l'Organització Conscient, la Persona Plena i el Millor Món Possible. Per presentar-los respectivament, van pujar a l'escenari Sara Vidal, directora de Gestió i Desenvolupament de Persones de la Fageda Fundació; Lina Escura, estudiant que va passar una greu malaltia als 10 anys; i Andreu Veà, fundador del moviment Covid Warriors.

 

 

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.