Search Keyword:
Total: 24 results found.
Tag: motivació
Mindfulness

Mindfulness és un estat mental caracteritzat per l’atenció plena centrada de manera conscient en el moment present, i per la contemplació dels nostres sentiments i pensaments sense jutjar-los, amb acceptació i una actitud no crítica. Entre els seus avantatges està que ens fa ser conscients que sovint realitzem la nostra feina en mode pilot automàtic, regits per automatismes adquirits que no són revisats ni qüestionats.

Dimecres, 01 Juliol 2015
Neurociències al món laboral

L’aplicació de les neurociències al món laboral és l’estudi dels mecanismes intel·lectuals, emocionals i bioquímics que influeixen en la direcció i gestió de les organitzacions a partir dels descobriments generats en àmbits com la neurobiologia, la neuroquímica, la neurofisiologia, i l’estudi de la cognició i el comportament. La unió d’aquestes disciplines amb la gestió ha generat nous conceptes com neuromanagement, neurolideratge o, fins i tot, neuroeconomia.

Dilluns, 04 Mai 2015
Holocràcia

L’holocràcia (terme que prové del grec holos, que significa element que és alhora un tot autònom i part d’un tot) és un model organitzatiu que pretén substituir la tradicional organització jeràrquica basada en comandaments que exerceixen un càrrec, per una organització basada en cercles semi-autònoms i auto-regulats dins dels quals les persones poden adoptar diferents rols.

Dimarts, 01 abril 2014
Reconeixement

El reconeixement és una aprovació pública acompanyada d’alguna forma de retribució (monetària o simbòlica) de les accions positives d’una persona col·laboradora per a l’organització de manera que s’estimuli la seva repetició, es susciti l’emulació entre la resta de persones col·laboradores i es creï una cultura del reconeixement.

Dimarts, 04 Setembre 2012
Teories sobre la motivació

Les teories sobre la motivació constitueixen una branca de la psicologia que s’ocupa de la comprensió de l’activació, organització i direcció de la conducta envers la consecució d’objectius. La paraula motivació ve del llatí motivus, que significa força motriu.

Dimecres, 11 Juliol 2012
Gestió del canvi

És el procés global i holístic de lideratge que impulsa el canvi de paradigma i d’enfocament estratègic en una organització. Normalment s’associa al canvi en esdeveniments com fusions, adquisicions, reestructuracions, crisis econòmiques... però el cert és que tota organització està en canvi permanent.

Dimecres, 16 Març 2011
Foment d’una vida saludable en l’entorn laboral

Consisteix en impulsar, mitjançant un pla d’acció coordinat i amb l’esforç comú de treballadors i de la direcció, un seguit de mesures, de serveis i de recomanacions que millorin la salut global de les persones al lloc de treball.

Dilluns, 20 Desembre 2010
Activitats de team building

Engloben tota una gamma d 'activitats participatives i estructurades realitzades per millorar el rendiment dels equips i la seva capacitat de treballar junts de manera efectiva. Actualment han pres un nou impuls amb fenòmens com el lipdub.

Dimarts, 05 Octubre 2010
La resiliència a les organitzacions

Una organització és resilient quan posseeix la capacitat de resistir a la incertesa, a les crisis, als canvis i a situacions conflictives i d’aprendre d’aquestes experiències aprofitant-les per al progrés i no solament com a mecanisme de supervivència.

Dimecres, 08 Setembre 2010
Treballar des del sentit

El terme treballar des del sentit fa referència a la convicció d’una finalitat última, que doni coherència a les nostres accions, en un entorn laboral propici que permeti passar de l’individu que viu amb sentit a les organitzacions amb sentit.

Divendres, 02 Juliol 2010
Grups de millora

Els grups de millora són un sistema de participació dels treballadors basat en equips de treball interdepartamentals i de diferents nivells jeràrquics que es reuneixen per definir iniciatives de millora dels processos.

Divendres, 02 Juliol 2010
Gestió del compromís

Consisteix en la integració de les mesures destinades a crear les condicions propenses a la implicació i alineació del treballador amb els valors de l’organització, de manera que el seu rendiment vagi més enllà de la noció estricta de relació laboral.

Divendres, 02 Juliol 2010
Salari a la carta

El salari a la carta és un model de retribució flexible que permet als treballadors decidir la composició del seu paquet retributiu d’entre una llista d’opcions formada tant per tangibles com intangibles per tal que s’ajustin a les seves necessitats.

Divendres, 02 Juliol 2010
Outdoor Training

És una modalitat formativa que consisteix a desenvolupar habilitats i aptituds organitzatives en un entorn natural mitjançant la reflexió a partir de la realització d’activitats pròpies dels esports d’aventura o d’altres contextos lúdics.

Divendres, 02 Juliol 2010
L 'humor a la feina

L’humor laboral és la introducció en l’àmbit de la feina d’elements de diversió tradicionalment considerats com a propis de l’àmbit de l’oci amb la intenció de crear un entorn laboral més distès i saludable.

Divendres, 02 Juliol 2010
Els equips d 'alt rendiment

Un equip d’alt rendiment és un grup de persones amb uns rols específics que cooperen junts, amb gran compromís i identificació, en la consecució d’un objectiu comú per l’assoliment del qual compten amb els recursos i l’autonomia suficients.

Divendres, 02 Juliol 2010
El salari emocional

El salari emocional és el conjunt de retribucions no monetàries que el treballador rep de la seva organització i que complementen el sou tradicional amb noves fórmules creatives que s’adapten a les necessitats de les persones d’avui.

Divendres, 02 Juliol 2010
El clima laboral

El clima laboral és la suma de les percepcions que els treballadors tenen sobre el medi humà i físic on es desenvolupa l’activitat quotidiana de l’organització. Donat el seu caràcter col·lectiu, l’eina més important per conèixer-lo és l’enquesta de clima.

Divendres, 02 Juliol 2010
La gestió de l’absentisme

L’absentisme és l’absència d’un treballador del seu lloc de treball. Quan aquest supera un nivell natural es converteix en un cost per a l’organització. Una bona gestió del l 'absentisme pot identificar-ne les causes i aplicar-hi accions que el redueixin.

Divendres, 02 Juliol 2010
El pla d 'acollida

El pla d’acollida té com a objectiu facilitar la presa de contacte del treballador que s’incorpora a una organització amb el lloc de treball, l’entorn on es desenvolupa i els recursos i serveis de què disposa per exercir les seves responsabilitats.

Divendres, 02 Juliol 2010
La conciliació vida laboral-vida personal

La conciliació vida laboral-vida personal és l 'harmonització de les demandes que l 'empresa planteja al treballador amb les demandes que provenen de l 'àmbit familiar, ja siguin demandes de persones depenents, d 'organització de la llar o demandes vitals.

Divendres, 02 Juliol 2010
Equips de treball

Un equip de treball és un conjunt de persones, amb habilitats complementàries, compromeses amb una meta i amb uns objectius comuns.

Divendres, 02 Juliol 2010
Desenvolupament professional

El desenvolupament professional d’una persona permet detectar i desenvolupar els seus potencials i motivacions, ja sigui en àmbits d’expertesa tècnica com en els de lideratge de persones i projectes.

Divendres, 02 Juliol 2010
Motivar a les persones

No s’acostuma a pensar que la feina també es pot canviar o, si més no, la manera de percebre-la.

Divendres, 02 Juliol 2010

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.