Search Keyword:
Total: 28 results found.
Tag: Formació
Soft skills

Avui en dia les empreses no només posen el focus en les competències professionals de les persones candidates i l'experiència que les avala, també les busquen amb habilitats socials que possibilitin una major capacitat d'adaptació a les diferents situacions. És a dir, contracten tenint en compte no només hard skills, sinó també soft skills. Les habilitats suaus marcaran la diferència en el mercat laboral del futur, tenint en compte que la Intel·ligència Artificial i la robotització agafaran més protagonisme.

Dilluns, 08 Juny 2020
Desaprendre

Desaprendre és el procés de descartar marcs conceptuals, hàbits i pràctiques arrelades per fer lloc a nous aprenentatges i obrir-nos a canvis profunds. Aquest procés és vàlid a escala individual, però també pot ser un catalitzador del canvi a les organitzacions si establim, com fan algunes persones expertes, que existeix la memòria organitzativa.

Dimecres, 05 Setembre 2018
Model d’aprenentatge 70:20:10

El model d’aprenentatge 70:20:10 afirma que la formació més efectiva es produeix quan la persona dedica el 10% del seu temps a cursos de formació presencials o online (educació formal estructurada); el 20% a aprendre d'altres persones com ara companyes i companys, integrants d'un equip, mentors o altres professionals (aprenentatge social); i el 70% del temps en el transcurs del treball (aprenentatge experimental).

Dimarts, 05 Juny 2018
Polimatia

La polimatia és un terme amb el qual fem referència a la condició d’una persona que té una multiplicitat de coneixements en diverses branques del saber. Una persona polímata és algú que no restringeix la seva expertesa a una àrea concreta sinó que domina diferents disciplines, generalment de les arts i de les ciències.

Dimecres, 04 abril 2018
Noves formes de mentoring

Tradicionalment, s'ha entès el mentoring com un mètode de formació i desenvolupament del talent en què un/a professional amb experiència aconsella, guia i ajuda a una persona menys experimentada en una relació individualitzada a mig termini. Les noves formes de mentoring, com ara les modalitats reverse i peer per exemple, trenquen algun dels principis constitutius de com s'entenia fins ara.

Dimecres, 01 Març 2017
FP dual

L’FP dual és una modalitat formativa adreçada a joves entre 16 i 30 anys en la qual l’alumnat combina la formació que rep al centre educatiu amb un període de formació remunerada en una empresa. Aquesta alternança es formalitza a través d'un contracte laboral o bé d'una beca. El període de permanència en l'empresa computa com a lectiu i suposa, com a mínim, un terç dels continguts del cicle formatiu (grau mitjà o superior).

Dimarts, 03 Novembre 2015
Ocupabilitat

La paraula ocupabilitat (adaptació de l’anglés employability, employ+ability) fa referència al potencial d’una persona d’accedir i mantenir-se en una feina. Ja des dels seus orígens a la dècada dels cinquanta el concepte està molt vinculat amb la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i amb la preocupació per la inserció de persones amb especials dificultats socio-econòmiques (joves, majors de 45 anys, amb discapacitat, etc.).

Dijous, 06 Novembre 2014
Mobile learning

El mobile learning (aprenentatge mòbil) és l’ús de tecnologies mòbils (telèfons, tauletes i ultrabooks) amb connectivitat sense fil per a finalitats de formació i aprenentatge. És el punt de trobada entre l’e-learning i els telèfons intel·ligents i tauletes. Comparteix amb l’e-learning la naturalesa digital dels recursos, però se’n diferencia en el component d’ubiqüitat, ja que elimina la dependència d’una terminal fixa i centralitzada (aula, ordinador, web o pantalla).

Dimecres, 03 Setembre 2014
Esport i Management

La relació entre esport i management comprèn el conjunt de coneixements, de valors, de tècniques de gestió i d’estils de lideratge susceptibles de ser aplicats en un i altre món en base a la similitud entre les dinàmiques d’equip que s’hi generen.

Dimecres, 04 Desembre 2013
MOOC i el seu impacte en la formació

MOOC és un acrònim que significa en anglès massive open online course, és a dir, curs en línia massiu i obert. Encara que en l’actualitat els MOOCs no han estat adoptats de manera general en entorns corporatius, tenen el potencial de convertir-se en una eina que revolucioni la formació a les organitzacions.

Dimecres, 04 Setembre 2013
Gamificació

La gamificació (derivació de l’anglès game) és l’aplicació de les mecàniques i dinàmiques dels jocs en àmbits que originàriament no són lúdics —com ara el màrqueting, la formació o la gestió de projectes— amb la finalitat d’involucrar la persona participant i augmentar la seva motivació, concentració, esforç i fidelització.

Dimecres, 06 Febrer 2013
Storytelling digital

L’storytelling digital és l’art de construir relats que captin l’atenció i l’imaginari dels receptors, servint-nos de les eines que les TICs i les xarxes socials ens ofereixen, amb l’objectiu de reinventar la comunicació interna, la formació i la identitat corporativa.

Dijous, 07 Juny 2012
Avaluació de l'impacte de la formació

L’avaluació de l’impacte de la formació és la recollida sistemàtica de dades sobre els resultats de les accions formatives dutes a termes en una organització, en base a criteris i indicadors preestablerts, per tal de mesurar no només l’aprofitament que n’extreuen les persones participants, sinó també la seva transferència al lloc de treball i la seva influència a mig termini en els resultats de l’organització i el disseny d’accions futures.

Dimecres, 02 Mai 2012
Shadowing

El shadowing és una tècnica de capacitació i formació consistent en observar de manera intensiva durant un breu període de temps (1 o 2 dies) la manera de treballar d’un rol model (normalment un líder o executiu) per obtenir una major comprensió del seu rol, perfeccionar les pròpies competències o perfilar opcions de carrera.

Dimecres, 11 abril 2012
Entorns personals d'aprenentatge

Representen un model de formació basat en la interconnexió de diverses tecnologies de la informació en una aplicació integrada que habilita a la persona usuària per prendre un rol actiu i central en la seva formació. Suposa un canvi total del paradigma tradicional basat en la relació vertical persones formadores/alumnat.

Dijous, 01 Setembre 2011
La Programació Neurolingüística (PNL)

Sota el nom de PNL es coneixen un conjunt de models, habilitats i tècniques per pensar i actuar de forma efectiva a partir del modelatge de les estructures lingüístiques, els mapes mentals i els patrons de comportament de les persones que han arribat a l'excel·lència en el seu camp.

Dimecres, 06 Juliol 2011
Agilitat en l'aprenentatge

La learning agility suposa un nou enfocament en la identificació de potencial que posa l’èmfasi en la rapidesa i la disposició de les persones per adaptar-se als canvis de l’entorn. Aquest concepte posa en qüestió models tradicionals com els basats en el quocient intel·lectual o la gestió per competències.

Dilluns, 28 Febrer 2011
Constel·lacions organitzacionals

Són una eina per accedir a les dinàmiques sistèmiques d 'una organització per tractar de comprendre-les, corregir-les i donar claus de solució mitjançant la visualització dels conflictes a través d’una tècnica visual d’origen terapèutic.

Dimarts, 09 Novembre 2010
Activitats de team building

Engloben tota una gamma d 'activitats participatives i estructurades realitzades per millorar el rendiment dels equips i la seva capacitat de treballar junts de manera efectiva. Actualment han pres un nou impuls amb fenòmens com el lipdub.

Dimarts, 05 Octubre 2010
La resiliència a les organitzacions

Una organització és resilient quan posseeix la capacitat de resistir a la incertesa, a les crisis, als canvis i a situacions conflictives i d’aprendre d’aquestes experiències aprofitant-les per al progrés i no solament com a mecanisme de supervivència.

Dimecres, 08 Setembre 2010
Universitats corporatives

Les universitats corporatives són una evolució dels departaments de formació que institucionalitzen l 'aprenentatge continu mitjançant una acreditació interna i externa de l 'adquisició de competències, en base al model de les institucions acadèmiques.

Divendres, 02 Juliol 2010
Outdoor Training

És una modalitat formativa que consisteix a desenvolupar habilitats i aptituds organitzatives en un entorn natural mitjançant la reflexió a partir de la realització d’activitats pròpies dels esports d’aventura o d’altres contextos lúdics.

Divendres, 02 Juliol 2010
El mentoring

El mentoring és un procés de desenvolupament de talent en el qual una persona amb experiència aconsella, guia i ajuda en el desenvolupament personal i professional a mig termini d’una persona d’elevat potencial en una relació de mútua confiança.

Divendres, 02 Juliol 2010
El desenvolupament directiu

Sota la denominació de desenvolupament directiu s’engloben diferents eines que apunten la millora de les competències de lideratge en una organització i que són susceptibles d’un tractament integral en un pla de desenvolupament.

Divendres, 02 Juliol 2010
El pla de formació

La formació és el procés mitjançant el qual les persones d 'una organització adquireixen habilitats i ajusten les seves actituds i capacitats als canvis que es produeixen en el seu entorn operatiu, vinculats a l 'acompliment dels objectius estratègics.

Divendres, 02 Juliol 2010
L 'e-learning

L 'e-learning és l 'abreviatura anglesa d '"aprenentatge electrònic" i significa proporcionar un programa educatiu a través de mitjans electrònics emprant les noves tecnologies de la informació i multimèdia.

Divendres, 02 Juliol 2010
Organitzacions que aprenen

Les "Organitzacions que aprenen" són aquelles que permeten a les persones assolir els resultats que desitgen, consolidar i expandir nous patrons de pensament. Descobreix com millorar la teva organització potenciant l 'aprenentatge.

Divendres, 02 Juliol 2010
Coaching

És un procés formatiu que persegueix optimitzar el rendiment d’una persona en el seu lloc de treball mitjançant la figura d’un superior (coach) que acompanya i orienta.

Divendres, 02 Juliol 2010

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.