Condicions d'ús del lloc web 

1. AVÍS LEGAL

El lloc web https://factorhuma.org/ca/inicio (en endavant, el "Lloc web") és titularitat de l'entitat sense ànim de lucre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, amb domicili al carrer Balmes núm. 134, 5a planta, 08008, Barcelona (Barcelona), titular de CIF número G-61.513.297 i inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.295 (en endavant, "FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ" o la "Fundació").

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ posa el Lloc web a disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat que aquests puguin conèixer millor la Fundació, els serveis que ofereix i les activitats que realitza i, si així ho desitgen, posar-se en contacte amb FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, entre d'altres funcionalitats del Lloc web que podrà oferir en cada moment.


2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents condicions generals d'ús del Lloc web (en endavant, les "Condicions d'Ús") constitueixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, el conjunt de normes que regulen l'ús del Lloc web, així com la relació entre la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i els Usuaris. Les presents Condicions d'Ús regulen en concret les normes a respectar i complir en l'ús del Lloc web, per això, es recomana a l'Usuari llegir detingudament les presents Condicions d'Ús abans de navegar pel lloc web.

Les presents Condicions d'Ús estaran sempre a disposició dels Usuaris en el Lloc web en català i castellà perquè puguin ser consultades, arxivades o impreses pels Usuaris sempre que vulguin.

Tant les presents Condicions d'Ús, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies, s'han redactat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals i Internet i comerç electrònic.


3. ACCÉS AL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

A l'accedir al Lloc web, l'usuari d'Internet passa a tenir la condició d'usuari del Lloc Web (en endavant, "l'Usuari") i declara que és major d'edat i que disposa de la capacitat legal necessària per navegar pel lloc web i emprar les seves funcionalitats, d'acord amb les presents condicions d'ús, que igualment declara comprendre i acceptar íntegrament. L'usuari pot accedir al Web tantes vegades com vulgui navegar lliurement pel Lloc web, llevat d'aquelles capes del mateix que siguin restringides per als associats de la Fundació.

L'accés al Lloc web és gratuït, excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés a Internet que l'Usuari hagi contractat.


4. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web conforme a les presents Condicions d'Ús, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix ser major d'edat i comprendre les presents Condicions d'Ús. Queda terminantment prohibit qualsevol ús del Lloc Web i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l'Usuari.

En tot cas l'Usuari s'haurà d'abstenir de:

 1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents condicions d'ús, independentment de la finalitat d'aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.
 2. Introduir al Lloc Web o la seva xarxa de programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, els seus proveïdors o tercers.
 3. Realitzar qualsevol tipus d'activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d'Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització del Lloc Web o els seus continguts.
 4. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d'enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir el Lloc Web o els continguts del mateix amb aquests webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes excepte si l'enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal del Lloc Web sense que pugui reproduir-lo de cap manera.
 5. Vincular o reproduir el Lloc Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
 6. Introduir i/o difondre en el Lloc Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com ara contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.


5. FORMULARIS AL LLOC WEB

Al Lloc web FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ posa a disposició de l'Usuari diferents formularis mitjançant els quals l'Usuari podrà posar-se en contacte amb FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ per a diferents finalitats.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ proporcionarà sempre a l'Usuari tota la informació relativa al tractament de les seves dades a través de la corresponent política de privacitat al final de cadascun dels formularis abans citats.

Per emplenar i enviar cadascun dels formularis que inclou en el Lloc web, l'Usuari haurà de facilitar les dades sol·licitades en cada cas en el respectiu formulari. Aquells camps la complimentació dels quals sigui obligatòria, estaran degudament marcats amb un asterisc en el formulari perquè l'usuari pugui identificar-los clarament. L'Usuari haurà d'emplenar sempre i en tot cas el formulari corresponent de forma correcta i aportant informació veraç.

Aquelles dades la complimentació de les quals s'hagi detectat com a defectuosa, incorrecta o incompleta pel Lloc web i siguin necessàries per completar el procés de què es tracti seran sol·licitades de nou perquè l'Usuari pugui revisar-les, corregir-les i introduir-les correctament.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ podrà modificar els formularis inclosos al Lloc web en cada moment, eliminar-los i/o incloure nous formularis, a la seva discreció.


6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1 Continguts del Lloc Web

El Lloc Web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no finalitats comercials i/o caràcter onerós o gratuït del Lloc Web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut. En cap cas i sota cap concepte l'accés al Web o la navegació en la mateixa suposen una cessió de cap tipus per part de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ dels drets de propietat intel·lectual o industrial del Lloc Web i el seu contingut.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l'Usuari qualsevol contingut a o a través del Lloc Web, garanteix a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d'imatge, de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. Així mateix, al reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o mitjançant el Lloc Web cedeix gratuïtament a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin al domini públic i de manera irrevocable tots els drets d'explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

6.2 Resums de premsa al Lloc Web i newsletters

En el marc de la seva activitat com a fundació i per tal de complir la seva missió de fomentar el desenvolupament d'organitzacions que adoptin una mirada més humana a través de l'impuls d'una comunitat d'innovació, reflexió i intercanvi, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ posa a disposició dels seus Associats, beneficiaris i Usuaris diferents continguts de premsa: articles, entrevistes, temes d'actualitat i notícies de premsa nacionals i internacionals, ressenyes de llibres i de webs i d'apps, articles de revistes especialitzades, etc.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ compta amb la corresponent llicència del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics - EGDPI (CEDRO - www.cedro.org) dels drets de Propietat Intel·lectual que habilita aquest ús de premsa per part de la Fundació mitjançant el seu enviament a través de newsletter i la publicació al lloc web. FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ informa als Usuaris que per a qualsevol altre ús per part d'aquests últims dels resums de premsa haurà de comptar amb la pertinent autorització per part de CEDRO en aplicació del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.


7. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

L'Usuari haurà d'usar el Lloc Web i els seus continguts d'acord amb el que estableixen les presents Condicions d'Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Lloc Web o els seus continguts contraris a les presents Condicions d'Ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L'Usuari serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o a tercers derivat directament o indirectament de qualsevol ús que l'Usuari faci del Lloc Web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions d'Ús, la llei, la moral, l'ordre públic o la bona fe.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ requereix de serveis proporcionats per tercers perquè el Lloc Web i el seu contingut siguin accessibles. És possible que tot i els esforços que realitza FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ per mantenir disponible i accessible el lloc web, aquest es pot veure suspès, interromput o cancel·lat per causes alienes a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ. Per això FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al Web o el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat en tot moment o es mostri en la seva última versió. En conseqüència, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l'Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, manca de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió del Lloc Web.

En cap cas i sota cap concepte respondrà FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ pels danys o perjudicis derivats a l'Usuari per causes no imputables a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ com ara, a títol d'exemple i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.


8. ENLLAÇOS

Els webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que enllacin o vinculin al Lloc Web hauran d'informar clarament que no compten amb l'autorització, ni la supervisió de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap tipus entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i els webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que enllacin o vinculin al Lloc Web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació el Lloc Web haurà de dirigir de manera directa al home page o pàgina d'inici del Lloc Web mitjançant un clic a l'adreça URL del web abastant la totalitat de la pantalla del home page o pàgina d'inici del Lloc Web.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives al Lloc Web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que enllacin o vinculin al Lloc Web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular el Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquells amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

D'altra banda, el Lloc web pot contenir enllaços a webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials de tercers. Malgrat els nostres esforços, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no disposa de mitjans humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen en els llocs webs de tercers. Per això FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ en cap cas serà responsable del contingut dels llocs enllaçats i en cap cas aquests enllaços es poden considerar coneixement efectiu del contingut dels llocs als quals enllacen. En el cas que adverteixi que els webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens als que puguin vincular els enllaços continguts al Lloc web siguin contraris a la llei pot comunicar-ho per correu electrònic a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ mitjançant el centre de suport amb la següent informació:

 • Dades personals i de contacte de l'usuari reclamant: nom, adreça, número de telèfon, email.
 • Còpia de document acreditatiu de la seva identitat (DNI o passaport).
 • Identificació i descripció completa del contingut suposadament il·lícit o de l'ús suposadament il·lícit d'un contingut determinat: 
  • Indicació precisa i concreta dels continguts protegits i de la seva localització.
  • En què consisteix el suposat contingut il·lícit o la il·licitud de l'ús del contingut.
  • Si l'usuari reclamant és titular o no del contingut il·lícitament usat.
 • Declaració firmada sota responsabilitat de l'usuari reclamant que: 
  • La informació continguda en la reclamació és exacta i veraç.
  • És el legítim titular dels continguts vulnerats o, en cas de no ser-ho, que està degudament autoritzat per actuar en nom i representació del legítim titular dels continguts vulnerats.

9. SEGURETAT

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ així mateix informa als Usuaris que el Lloc web incorpora les salvaguardes adequades i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que proporcionen els Usuaris.


10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES 

Tal com estableix la nostra Política de Privacitat, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i utilitzar-les d'acord amb les finalitats per les quals són captades, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d'acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

Per conèixer en detall com tracta FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ les seves dades de caràcter personal o quins cookies empra al Lloc web, recordi que pot visitar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies, respectivament. 


11. DURADA I MODIFICACIÓ

Les presents Condicions d'Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris al Lloc Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents Condicions d'Ús deixaran d'estar vigents, sent les noves condicions d'ús les que passin a regular l'ús del Lloc Web i la relació entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i els Usuaris.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ informa als Usuaris que les presents Condicions d'Ús poden variar amb el temps. Així, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d'Ús quan això sigui necessari com a conseqüència de canvis al Lloc Web; modificacions de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ a nivell societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i/o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d'Ús, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ avisarà als Usuaris al home page del Lloc web dedicat a aquesta circumstància per tal de que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva satisfacció.


12. ATENCIÓ A L'USUARI

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ posa a disposició dels Usuaris el formulari de contacte habilitat al Lloc Web en la direcció https://factorhuma.org/ca/contacto, l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i el telèfon de contacte 931.650 737 perquè puguin posar-se en contacte amb FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.


13. FURS I LLEI APLICABLE 

Les presents Condicions d'Ús juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent en cada moment. En cas de controvèrsia, ambdues parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).


14. GENERALITATS

En cap cas i sota cap concepte la falta d'exercici dels seus drets per part de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es podrà entendre com una renúncia als mateixos.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de les mateixes.

En cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions d'Ús fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat pugui extendre's sota cap concepte a la resta de condicions, que subsistirán.


Última versió: 30 de setembre de 2021

 


 

Política de Privacitat

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ desitja posar a disposició dels usuaris del web https://factorhuma.org/ca/inicio (en endavant, el "Web"), els assistents als esdeveniments, cursos, activitats i seminaris organitzats per FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ (en endavant, en el seu conjunt, els "Esdeveniments") i de les persones de contacte dels associats (en endavant tots ells, en el seu conjunt, els "Interessats") la present informació extensa sobre protecció de dades personals (en endavant, la "Política de Privacitat"), en la qual proporcionem de manera transparent i senzilla tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per a les quals les tractem i els drets que poden exercir. La present Política de Privacitat estarà sempre disponible al web.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DADES DE CONTACTE

L'entitat titular del Web i responsable dels tractaments de les dades personals dels Interessats recollits en la present Política de Privacitat és FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ (en endavant, “FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ” o la “Fundació”), entitat sense ànim de lucre constituïda conforme a la legislació vigent, amb domicili social a carrer Balmes núm. 134, 5a planta, 08008, Barcelona (Barcelona), titular de CIF número G-61.513.297 i inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya sota el número 1295. Els Interessats poden contactar amb FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ per exercir els seus drets en matèria de protecció de dades personals i traslladar qualsevol dubte sobre els tractaments que realitzem sobre les seves dades personals o sol·licitar informació sobre la seva privacitat mitjançant correu electrònic dirigit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..


2. QUÈ ÉS UNA DADA DE CARÀCTER PERSONAL I UN TRACTAMENT? 

Dada de caràcter personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament mitjançant un o diversos elements, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia, una fotografia, etc. Un tractament de dades de caràcter personal és tota operació o conjunt d'operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització, destrucció i comunicació.


3. A TRAVÉS DE QUINS CANALS RECOLLIM DADES PERSONALS A FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ? 

A FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ podem captar dades personals dels Interessats directament d'ells a través de les següents vies:
 • Emplenat dels formularis de registre i contacte disponibles al web;
 • Execució de la relació contractual amb els associats; 
 • Registre i participació voluntària en els esdeveniments, cursos, activitats i seminaris organitzats per FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ; i
 • Interacció amb FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ a través del web i l'ús del compte d'usuari al web, dels canals de contacte (email i telèfon) i dels perfils corporatius de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ a xarxes socials.

En aquells casos en què FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ recopili dades personals dels Interessats a través de tercers, comprovarem prèviament que aquests tercers comptin amb la deguda autorització pels propis Interessats o la base legitimadora corresponent per comunicar-nos les seves dades personals, així com que hagin complert amb les seves corresponents obligacions d'informació en compliment de la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.


4. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM A FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ I QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES MATEIXES?

A continuació es recullen els tractaments que realitza FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ amb les dades personals dels Interessats amb tota la informació sobre les seves finalitats, les bases legitimadores corresponents i els terminis de conservació:

4.1. Gestió de la relació amb els Associats

Finalitats
 • Executar el contracte d'associació a la Fundació.
 • Gestionar el registre del compte d'usuari al Web.
 • Gestionar qualsevol incidència que pugui sorgir en la relació amb l'Associat. 
 • Detectar i evitar fraus o qualsevol altra actuació o fet il·lícit. 
 • Complir amb les obligacions legals exigibles a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ. 

Dades personals tractades

 • Dades identificatives: nom complet, DNI/NIE/Passaport.
 • Dades professionals: càrrec desenvolupat, empresa actual.
 • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
Base legitimadora

Satisfacció de l'interès legítim perseguit per l'Associat de complir amb el contracte d'associació a la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.

 

Termini de conservació

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals dels Interessats mentre l'Associat mantingui el vincle jurídic amb la Fundació o, si s'escau, fins que l'Interessat sol·liciti la supressió de les seves dades.

Finalitzada la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Interessat, les dades personals d'aquest últim es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Associat, en concret 5 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Interessat.

4.2. Gestió de la participació en Esdeveniments organitzats per FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ

Finalitats
 • Gestionar correctament el registre i la participació de l'Interessat en l'Esdeveniment;
 • Garantir el correcte i adequat desenvolupament de l'Esdeveniment;
 • Garantir la seguretat sanitària de l'Esdeveniment, en cas de ser un Esdeveniment presencial;
 • Complir amb les obligacions legals exigibles a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.
Dades personals tractades
 • Dades identificatives: nom complet, DNI/NIE/Passaport.
 • Dades professionals: càrrec exercit, empresa actual, CV.
 • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
 • Dades bancàries relacionades amb formes de pagament: targetes de dèbit i/o crèdit, números de comptes bancaris.
Base legitimadora
 • Execució de la relació contractual existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Interessat.
Termini de conservació

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals de l'Interessat fins a la celebració de l'Esdeveniment llevat que l'Interessat sol·liciti prèviament la supressió de les seves dades.

Un cop celebrat l'Esdeveniment, les dades personals proporcionades per l'Interessat es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Interessat, en concret 5 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Interessat.

4.3. Prestació del servei d'accessibilitat en Esdeveniments organitzats per FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ

Finalitats
 • Atendre les necessitats dels Interessats amb algun tipus de discapacitat.
 • Complir amb les obligacions legals exigibles a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.
Dades personals tractades
 • Dades identificatives: nom complet.
 • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
 • Dades relatives a la salut: al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, tipus de discapacitat.
Base legitimadora

Consentiment explícit de l'Interessat.

Termini de conservació

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals de l'Interessat fins a la celebració de l'Esdeveniment llevat que l'Interessat sol·liciti prèviament la supressió de les seves dades.

Un cop celebrat l'Esdeveniment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Interessat, en concret 5 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Usuari.

4.4. Captació de la imatge dels assistents a Esdeveniments organitzats per FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ

Finalitats
 • Retransmetre online via streaming l'Esdeveniment; i
 • Comunicar públicament l'Esdeveniment al web, els perfils corporatius de la Fundació en xarxes socials i plataformes online i els butlletins informatius de la Fundació.
Dades personals tractades
 • Imatge.
 • Veu.
 • Nom complet.
Base legitimadora

Consentiment dels Interessats.

Termini de conservació

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals dels Interessats mentre s'estigui retransmetent l'Esdeveniment via streaming i, posteriorment, durant 5 anys.

Arribat aquest termini, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Usuari, en concret 4 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Interessat.

4.5. Servei d'atenció al públic 

Per a quines finalitats tractem les seves dades personals?

Gestionar qualsevol incidència, sol·licitud d'informació o consulta remesa pels Interessats. 

Quines dades personals tractem amb aquestes finalitats?
 • Dades identificatives: nom complet.
 • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
Sobre quina base legal tractem les seves dades? Consentiment dels Interessats. 
Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals dels Interessats durant el temps que sigui necessari per tramitar la consulta. Finalitzada la gestió de la consulta, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Usuari.

4.6. Enviament de butlletins informatius (comunicacions comercials per vies electròniques)

Per a quines finalitats tractem les seves dades personals?
 • Enviar informació publicitària i promocional als Interessats sobre serveis, esdeveniments, premis, activitats, webinars, cursos i altres novetats i informació de la Fundació, la seva activitat, el sector dels RH i altres informacions que puguin resultar del seu interès.
Quines dades personals tractem amb aquestes finalitats?
 • Nom complet.
 • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
Sobre quina base legal tractem les seves dades? Consentiment dels Interessats. 
Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals dels Interessats fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades.

Finalitzada la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Usuari, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Usuari, en concret 3 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Usuari.

4.7. Manteniment de llistes de supressió

Per a quines finalitats tractem les seves dades personals?
 • Complir amb l'obligació legal exigible a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per la nostra part de la seva petició d'exercici del dret de supressió.
Quines dades personals tractem amb aquestes finalitats?
 • Nom i cognoms.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Data efectiva de supressió.
Sobre quina base legal tractem les seves dades?

Compliment d'una obligació legal exigible a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ conservarà les dades personals de l'Interessat durant el termini de prescripció legal degudament bloquejades, en concret 3 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Interessat.

4.8. Anàlisi de l'ús del Web

Per a quines finalitats tractem les seves dades personals?
 • Permetre a l'usuari la navegació pel Web i la correcta utilització de les seves funcionalitats.
 • Garantir la seguretat del Web. 
 • Emmagatzemar les preferències de l'usuari o les característiques del terminal emprat per l'usuari per navegar pel web.
 • Analitzar l'ús i la navegació que fan els usuaris del Web.
 • Habilitar l'opció de compartir a Facebook.
 • Identificar el navegador d'Internet emprat per accedir a Facebook.
Quines dades personals tractem amb aquestes finalitats?
 • Tipus de navegador d'Internet empleat.
 • Motor de cerca emprat.
 • Durada de la navegació pel web.
 • Data i hora d'accés al Web i d'abandonament del mateix.
 • Nombre de visites realitzades.
 • Adreça IP.
Sobre quina base legal tractem les seves dades? Consentiment dels Interessats.
Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tractarà les dades personals dels Interessats mentre l'Usuari mantingui activa el seu compte d'usuari al web i durant els temps de conservació de cada cookie emprada en cada moment, sempre que hagi autoritzat el seu ús, si s'escau, fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades.

Un cop assolits els terminis anteriorment estipulats, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ i l'Usuari, en concret 3 anys.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l'Usuari.


5. QUINS DRETS PODEN EXERCIR ELS INTERESSATS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS?

Dret d'accés 
Els Interessats tenen dret a saber si FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ està tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, dret a conèixer quines dades tracta.

Dret de rectificació
Els Interessats tenen dret a modificar aquelles dades seves que siguin inexactes i a completar aquelles dades que siguin incompletes. Sempre que ens demani rectificar alguna dada personal seva, haurà d'indicar quines dades vols modificar en cada cas i acreditar-les adequadament.

Dret d'oposició 
En els supòsits legalment previstos els Interessats poden oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ tracti les seves dades personals quan la base legitimadora d'aquests tractaments sigui un interès legítim de la Fundació o el compliment d'una missió d'interès públic per part de la Fundació. En tot cas, ha de recordar que la seva oposició a la realització d'aquells tractaments basats en el seu consentiment o en l'execució d'un contracte comportarà la impossibilitat que FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ pugui realitzar aquest tractament o executar el contracte. Per a tots aquells tractaments que tinguin per objecte la mercadotècnia directa, sempre podrà oposar-se als mateixos i/o revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Dret de supressió
Els Interessats tenen dret a obtenir sense dilació indeguda de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ la supressió de les dades personals que els concerneixin, sempre que concorrin determinades circumstàncies que preveu la normativa vigent aplicable. Això no vol dir que les dades dels Interessats siguin totalment eliminades, sinó que es conservaran degudament bloquejades, és a dir, de manera que s'impedeixi el seu tractament excepte per a la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l'atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit com a conseqüència del tractament durant el termini de prescripció d'aquestes últimes. Un cop superat aquest termini, les dades seran degudament anonimitzades o eliminades.

Dret a la portabilitat de dades 
Els Interessats tenen dret a rebre i/o a sol·licitar que es transfereixin a un altre responsable del tractament diferent de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ aquelles dades personals que els incumbeixin i que ens hagin facilitat. FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ recorda als Interessats que només és possible exercir aquest dret quan la base legitimadora del tractament de les seves dades personals sigui l'execució d'un contracte o el consentiment de l'Interessat i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Dret a la limitació en el tractament
Els Interessats tenen dret a sol·licitar a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ que suspengui el tractament de les seves dades (i) quan hagin impugnat l'exactitud de les dades, mentre la Fundació verifica aquesta exactitud; o (ii) quan hagin exercit el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els interessos legítims de la Fundació prevalen sobre els dels Interessats. Igualment, aquest dret permet als Interessats demanar a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ que conservi les seves dades personals quan (i) el tractament de dades sigui il·lícit i l'Interessat s'oposi a la supressió de les seves dades, sol·licitant en el seu lloc una limitació del seu ús; o (ii) la Fundació ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però les necessiti per a la formulació, exercici, o defensa de reclamacions.

Els Interessats poden exercir els seus drets en matèria de protecció de dades personals davant FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ enviant-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé per correu postal dirigit a: FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, carrer Balmes núm. 134, 5a planta, 08008, Barcelona (Barcelona) indicant sempre "PROTECCIÓ DE DADES" al destinatari del sobre o l'assumpte de l'email, adjuntant qualsevol document acreditatiu de la seva identitat (DNI/NIE, etc.) i especificant el dret exercitat en cada cas concret. En el tractament d'enviament de butlletins informatius (comunicacions comercials per vies electròniques) dels Interessats pot a més oposar-se a rebre aquestes comunicacions en qualsevol moment seguint les instruccions incorporades al peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques remeses. En cas que un Interessat consideri que FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no ha satisfet correctament qualsevol petició d'exercici dels seus drets, pot sol·licitar informació o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (l'"AEPD").


6. A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES?

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ podrà comunicar les dades de caràcter personal dels Interessats a aquells tercers la intervenció dels quals sigui necessària per a l'organització, gestió i desenvolupament dels Esdeveniments organitzats per la Fundació quan la comunicació sigui necessària com, per exemple, per a la correcta gestió de l'aforament del recinte on es desenvolupi l'Esdeveniment, la realització de controls sanitaris per garantir la seguretat de la salut dels assistents, la proporció de l'atenció especialitzada que requereixin els Interessats que hagin sol·licitat aquesta atenció, etc. En tot cas FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ només comunicarà les dades personals dels Interessats quan la comunicació sigui necessària per a la consecució de les finalitats del tractament corresponent en cada cas i només en la mesura que la comunicació sigui necessària.

Altres possibles tercers als quals podem comunicar les seves dades, previ requeriment legal o quan la base que legitimi la comunicació sigui la necessitat de complir amb una obligació legal aplicable a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o la satisfacció d'un interès legítim perseguit per FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ sent aquest interès legítim la interposició d'accions legals o l'exercici de defensa davant les mateixes, són els següents:

 • Assessors legals.
 • Jutjats i Tribunals.
 • Administració Tributària.
 • Agències Autonòmiques de Consum.
 • Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 • Organismes de govern i administració pública. 
 • Forces i cossos de seguretat.

Així mateix, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ podrà comunicar a tercers les dades personals dels Interessats si nosaltres o substancialment tots els nostres actius, són adquirits per un tercer. En aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels Interessats seran un dels actius transferits.


7. QUI POT ACCEDIR A LES SEVES DADES?

A FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ treballem amb proveïdors els serveis dels quals són necessaris per a la correcta presentació i usabilitat del web i dels nostres sistemes d'informació i que, per raó de l'exercici de la seva activitat, poden tenir accés a les seves dades. És el cas, per exemple, dels proveïdors que ens ajuden a millorar i optimitzar el nostre lloc web, els proveïdors de serveis tecnològics o els proveïdors o aquells que ens ofereixen serveis de manteniment de les nostres bases de dades i sistemes d'informació.


8. ESTÁN LES SEVES DADES PERSONALS SEGURES?

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ adopta els procediments i sistemes d'informació adequats i implementa les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat als riscos que puguin comportar els tractaments recollits en la present Política de Privacitat. Tota la informació que ens proporcioni s'emmagatzemarà en un lloc segur. Així, un cop haguem rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per intentar evitar qualsevol accés no autoritzat. Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d'estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable vigent en cada moment.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no transfereix les dades personals dels Interessats fora de l'Espai Econòmic Europeu.


9. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits en cada moment per l'AEPD o altres autoritats de control, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que resultin d'aplicació a la present política de privacitat. FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.


Versió vigent des de: 21 de setembre de 2021

 

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.