Notícies de les organitzacions associades

Aquest és l'espai dedicat a les notícies relacionades o que generen les organitzacions associades a la Fundació Factor Humà

El concepte d'empresa saludable no vol substituir ni allunyar-se de l'enfocament de la prevenció de riscos laborals, sinó que pretén ser un complement, un pas més enllà en la seguretat i en la salut laborals. És un concepte que ha nascut per canviar els models empresarials d'aire retrògrad, poc flexibles, autoritaris, jerarquitzats i cada vegada més obsolets.

Els indicadors en una empresa saludable

El metge de l'antiga Grècia Hipòcrites afirmava que “un home savi hauria d'adonar-se que la salut és la seva possessió més valuosa” i res més proper a la realitat: la salut no ho és tot però, sense ella, no som res. La salut està lligada a la biologia humana i, d'igual manera, als hàbits de vida, a les creences, a l'educació, a l'entorn laboral, familiar i social, als serveis de salut o a l'estat econòmic i tecnològic del país de residència. Són molts els factors que poden alterar la salut de l'individu i no únicament la malaltia física.

En aquest concepte global de salut, l'empresa es considera un escenari idoni per a la promoció de la salut dels treballadors, ja que es calcula que la meitat del temps que estem desperts el passem a la feina. També perquè les empreses posseeixen estructures de gestió que faciliten la divulgació i implantació de programes de promoció de la salut i, a més, perquè respon a un interès comú tant per als treballadors com per als empresaris. D'aquí neix el concepte d'entorn de treball saludable, definit per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com aquell en el qual treballadors i directius col·laboren en un procés de millora contínua per promoure i protegir la salut, seguretat i benestar, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball, a partir de l'ambient físic de treball, l'ambient psicosocial, els recursos personals de salut i la participació de l'empresa en la comunitat. La següent imatge reflecteix el model d'empresa saludable:

Ètica valors

Model de l'OMS d'ambients de treball saludables: vies d'influència, procediments i principis bàsics

L'empresa saludable és aquella que es preocupa dels seus treballadors, tant dins com fora de l'entorn laboral; estableix accions centrades en les necessitats reals de les persones; ensenya o proporciona eines per gestionar l'estrès i així reduir-lo; implanta polítiques i programes que faciliten la conciliació familiar i la flexibilitat horària, precisament per la reducció que aporta als nivells d'estrès; ofereix accions, classes, formacions i altres iniciatives enfocades a prevenir lesions, a menjar millor i a prevenir malalties cròniques; promou entre els empleats activitats físiques com partits de futbol o qualsevol altre esport, o rutes per passejar o participar en curses populars; i fomenta el transport públic, el transport col·lectiu i el transport sa i sostenible com la bicicleta.

En definitiva, l'empresa cedeix la veu al treballador, el seu actiu més important, perquè aquest se senti cuidat, valorat i atès, la qual cosa es tradueix també en una major productivitat i un menor absentisme. Aquells empleats més compromesos, saludables i feliços creen empreses més saludables i rendibles.


Valorar el punt de partida

Tanmateix, no es pot començar mai la casa per la teulada. Abans d'iniciar qualsevol acció o programa de Promoció de la Salut en el Treball (PST), les empreses hauran d'assegurar que compleixen estrictament amb la legislació en seguretat i salut i disposen d'un Sistema de Gestió de la Prevenció adequat i implantat. Una vegada consolidat i en correcte funcionament, l'empresa pot plantejar-se anar un pas més enllà. El següent pas ha de ser conèixer el punt de partida, ja que no es poden començar accions de promoció de la salut sense conèixer les necessitats reals. No té massa sentit que l'empresa prioritzi sortides de running si l'índex de sedentarisme en l'empresa és baix o nul, ni posar un nutricionista si la gran majoria del personal de l'empresa està en la seva normopès. En canvi, sí que prioritzarà valorar la realització de tallers de mindfulness, facilitarà un coach a l'empresa si els índexs d'estrès surten molt disparats o col·laborarà amb el lloguer de bicicletes si un percentatge elevat dels treballadors pot desplaçar-se en aquest vehicle. I així, amb la realitat palpable de cada empresa, es comença a ser una empresa saludable.

Totes les accions que decideixin dur a terme hauran de planificar-se amb anterioritat i analitzar-se posteriorment amb la finalitat d'avaluar el seu resultat i efectivitat assegurant el procés de millora contínua d'acord amb el cicle de qualitat PDCA.

PDCA cat

Per aquest motiu, no es pot començar cap acció saludable sense conèixer primer l'escenari de l'empresa. Resulta imprescindible realitzar un correcte diagnòstic de la situació de l'estat de salut i benestar dels treballadors i de les treballadores, a fi de conèixer quins són els aspectes que afecten al col·lectiu. D'aquesta forma podrem establir prioritats i centrar els esforços en aquells factors que tinguin un major impacte sobre l'organització.


Informació com a indicador inicial 

D'on pot obtenir-se informació per conèixer l'estat inicial de salut i benestar de l'empresa? Algunes organitzacions compten ja amb fonts d'informació importants que permeten tenir una idea clara de l'estat de salut i benestar dels treballadors de l'empresa i poder començar a organitzar accions enfocades a la millora de l'estat de salut.

Estudi epidemiològic

L'estudi epidemiològic és una eina bàsica per a conèixer l'estat de salut col·lectiu en l'empresa. Es pot obtenir mitjançant la realització dels exàmens mèdics dels treballadors, podent facilitar informació, sempre agregada, de percentatges d'índex de massa corporal, hipertensió, colesterol, sedentarisme, nivells d'estrès, hàbits de son i un llarg etcètera. Tota la informació que es pugui obtenir dependrà sempre del que cada empresa vulgui demanar en els seus exàmens mèdics.

Enquestes de clima laboral

Amb les enquestes de clima laboral es poden extreure resultats sobre la percepció que tenen els treballadors i les treballadores de l'empresa i com de bé s’hi senten, aspecte que va lligat a la productivitat, al rendiment, al lideratge dels comandaments superiors o a la gestió de persones. Cal tenir en compte, a més, que realitzar un estudi de clima laboral permet als empleats i a les empleades expressar les seves opinions a través d'una eina formal i posteriorment analitzada.

Avaluació de riscos psicosocials

Els riscos psicosocials són aquells relacionats amb les condicions d'organització del treball i les característiques de la tasca. És una avaluació que permet detectar factors de l'entorn laboral que poden generar danys psicosocials en els empleats, però no avalua l'estat psicològic real dels treballadors. Per aquest motiu és recomanable, en termes d'empresa saludable, afegir a més eines més eficients i eficaces per a la valoració de l'estat psicològic de les persones que treballen en l'organització. Com, per exemple, el GHQ (qüestionari de Salut General de Goldberg), en qualsevol de les seves diferents versions, un instrument que permet detectar de manera precisa els trastorns que afecten la salut, benestar emocional i rendiment del col·lectiu de treballadors.

Informes d'absentisme

Segons l'Organització Internacional del Treball, l'absentisme laboral es defineix com “la no assistència al treball per part d'un empleat que es pensava que hi assistiria”. L'absentisme és, com a mínim, un tema controvertit i objecte de diferents anàlisis i interpretacions. Segons les últimes dades de l'estudi d'absentisme elaborat per la consultora de Recursos Humans Adecco, en col·laboració amb l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT), la taxa d'absentisme ha augmentat en l'últim any (2018) un 5% i ha crescut un 21% des de 2014, la qual cosa la situa en un màxim històric. L'absentisme és un problema latent i relacionat de manera molt directa amb el treballador, l'empresa i les característiques del treball. Com a indicador d'estat de salut i benestar d'una empresa, l'informe d'absentisme aportarà informació de les tipologies més comuns de motiu d'incapacitat temporal, podent detectar, per exemple, col·lectius amb major incidència en funció del gènere, l'edat o el lloc de treball, per tal d’actuar d'acord a aquests resultats.

Informes de sinistralitat

Aquest tipus d'informe recull anualment els sinistres laborals registrats. Encara que l'objectiu principal d'aquests informes és reduir la sinistralitat laboral i evitar accidents, també donarà informació de com poder actuar per millorar les condicions de salut dels treballadors. L'anàlisi de les causes dels accidents pot aportar informació que es pot treballar en accions de promoció de la salut en el treball.

Plataformes de salut

Una altra manera complementària per facilitar l'anàlisi inicial de la situació de l'empresa són les eines eHealth, plataformes online que ofereixen des de la realització d'un anàlisi inicial fins a la creació de tot un programa d'empresa saludable. Són plataformes que analitzen, gestionen i avaluen els hàbits de salut i benestar dels treballadors. A més, poden englobar totes les accions dels diferents departaments de l'empresa (RH, servei mèdic, PRL…) i recollir l'impacte d'aquestes.

Amb aquesta mateixa finalitat, MC MUTUAL ha elaborat Healthmeter, una eina online gratuïta dirigida a les empreses mutualistes que neix amb la intenció de proporcionar informació sobre els hàbits de salut dels treballadors. Les dades obtingudes d'aquest qüestionari proporcionen una eina d'anàlisi i detecció de necessitats reals per a les empreses. És un qüestionari pràctic, senzill, fonamentat i validat. Disposa d'accés online per als treballadors des de qualsevol dispositiu i, una vegada finalitzat el qüestionari, s'elabora un informe de resultats del col·lectiu i la seva comparativa amb dades de població espanyola. Els resultats es comparen amb les dades de l'Enquesta Nacional de Salut d'Espanya 2017 (ENSE 2017), realitzada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En algun cas s'usen valors de referència procedents de l'OMS o d'altres estudis poblacionals.


Conclusions

Començar un programa d'empresa saludable és un compromís de l'empresa amb el benestar de les persones que hi treballen, més enllà de l'obligació legislativa aplicada, i representa la voluntat de crear una veritable cultura preventiva i de benestar laboral.

En un programa de promoció de la salut en el treball queden reflectits valors de l'empresa que els duu a terme. Així, incloure-la en els plans estratègics corporatius és sinònim d'una direcció compromesa en la millora de la qualitat de vida i del benestar dels seus treballadors i treballadores, assegurant un creixement més productiu, segur i saludable.

No obstant això, convertir-se en una empresa saludable no és ni ràpid ni fàcil. Perquè el programa sigui un èxit i els resultats els esperats, resulta de vital importància fer un correcte diagnòstic inicial per obtenir la informació clau i útil. I, a partir d'aquí, començar a treballar sobre la base d'aquesta.

A més, els mateixos indicadors inicials serveixen també per realitzar el seguiment del programa d'empresa saludable i així fomentar el procés de millora contínua. Tornar a avaluar els mateixos indicadors una vegada s'hagin implantat accions de millora permet avaluar l'impacte d'aquestes accions i establir canvis, si cal.

 

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.